آموزش align tool در ۳dmax

حالت شب
حالت شب

Center :

با انتخاب این گزینه ، مرکز current object ، با مرکز target object ،در راستای محور z align می شود.

aligntool06

point :

با انتخاب این گزینه ، pivot point ( نقطه ی لولای) current object با pivot point ، target object در راستای محور z align می شود.

aligntool07

Maximum :

aligntool08

Maximum نقطه ای هست که بیشتری مقدار x,y,z داشته باشد.زمانی که از گزینه maximum استفاده می کنیم ، بالاترین نقطه ی current object با بالاترین نقطه ی target object درراستای z بر هم منطبق می شوند.aligntool09

مرحله ۵ :

aligntool10

همانطور که در شکل بالا می می بینید cyl_B را ۴۵ درجه چرخانده ایم و حالا صد داریم تا دوباره cyl_A را بر cyl_B ، align کنیم.حالا دوباره cyl_A را انتخاب کنید  و سپس ALT+A را بفشارید و حالا بر روی CYL_B کلیک کنید تا align selection dialog باز شود.حالا ما می توانیم حتی cyl_A را از نظر چرخش ( orientation) با cyl_B ، align کنیم و همانطور که در شکل بالا می بینید در قسمت align orientation (local) بر روی محور y تیک زده ایم.تا از نظر محور y دارای چرخش یکسانی شوند.

مطالعه بیشتر