making of winter scene

حالت شب
حالت شب

سپس برای شروع مدلسازی درنرم افزار ۳dsmax از یک مدل پایه ای مثل box استفاده کردم و بعد از کار کردن بر روی آن ، به شکل زیر تبدیل شد.

Making of Winter Scene-03

در این بخش من از تعدادی از ابزارهای انعطاف پذیر همچون extrude ، bevel ، bridge و chamfer که در قسمت editpoly قرار دارند استفاده کردم تا به نتیجه زیر برسم.

Making of Winter Scene-04

مطالعه بیشتر