آموزش vray dirt

بازدید: 1957 بازدید
حالت شب

آموزش vray dirt

تمام تصویرهای رندر شده ای که در زیر مشاهده می کنید با استفاده از vraymtl همراه vray dirt map در کانال diffuse بوجود آمده اند.

vraydirt01

پارامتر radius :

این پارامتر ، میزان vraydirt و شعاع آن را مشخص می کنه یعنی هرچه شعاع بیشتر باشد ، منطقه ی تصرف شده توسط vray dirt بیشتر است.

vraydirt02

پارامتر distribution :

vraydirt03

پارامترfalloff :

vraydirt04

تاثیر fall off رو به خوبی می تونید در شکل های بالا مشاهده کنید.

next

مطالعه بیشتر