Making of the Suburbs

حالت شب
حالت شب

محیط شامل دو mesh می باشد. اولی یک box بزرگ هست که یک gradient map به آن اختصاص داده شده و دیگری یک cylinder می باشد که جنگلی را در دور دست نشان

می دهد.

Making of the Suburbs -04

در صحنه چندین نوع گیاه و درخت وجود داره و همانطور که می بینید درختان (trees) و گیاهان (plants) در لایه های مجزا قرار گرفته اند.

Making of the Suburbs -05

مطالعه بیشتر