آموزش Making of Fall travel

حالت شب
حالت شب

اول از همه تنظیمات مربوط به unit setup را باید انجام داد.که من در این کار از واحد سانتی متر استفاده کردم.

مدلسازی :

Making of Fall travel-02

Making of Fall travel-03

مطالعه بیشتر