آموزش Making of the Reading Room

حالت شب
حالت شب

مدلسازی :

در این صحنه من از مدل های آماده استفاده کردم . بنابراین من تنها دیوار ، پنجره و کف اتاق رو با استفاده از ابزارهای edit poly مدلسازی کردم. برای شبیه سازی پارچه روی زمین ، از clo3d 2011 کمک گرفتم.

تصویر زیر نمای دوربین در viewport را نمایش می دهد.

The Making of the Reading Room-02

از قفسه کتاب برای ایجاد انعکاس (reflection) در آینه استفاده کردم.

The Making of the Reading Room-03 The Making of the Reading Room-04

مطالعه بیشتر