آموزش مدلسازی کوسه در ۳dsmax : قسمت دوم مدلسازی

حالت شب
حالت شب

حالا به vertex selection mode برگردید و دوباره نقطه ها را جابه جا کنید تا همانند رفرنس شود.

shark18

همانند روش قبلی این بار یکی از خط های عمودی را انتخاب کنید و سپس ring را بفشارید و سپس connect را اعمال کنید و تعداد segment را بر روی ۳ قرار دهید، تا سه تا خط افقی بوجود آید.

shark19

حالا به نمای front بروید و یک خط در وسط جسم خود بوجود آورید(توسط روش ring و سپسconnect).

ما برای مدلسازیک وسه خود از روش symmetry استفاده می کنیم.با این ابزار دیگر نیاز نیست که هر دوسمت کوسه خود را مدلسازی کنیم و تنها کافیست که نصف آن را بسازیم وتوسط این ابزار خود بخود نصفه دیگر هم تصحیح می شود.shark20

حالا face
selection mode را انتخاب کنید و سپس نصف کوسه مدل خود را انتخاب کنید و سپس دکمه
ی delete را بفشارید.

shark21

مطالعه بیشتر