آموزش مدلسازی رینگ در ۳dsmax : قسمت دوم

حالت شب
حالت شب

حالا از ابزار cut استفاده کنید و همانند شکل edge هایی رو در دور cylinder بوجود آورید.

RIM78

خوب وقتی edgeها را ساختید ، polygon های مربوط به قسمت سوراخ رو انتخاب کنید و آن ها را پاک کنید.

RIM79

۳۵- همانطور که در شکل می بینید بعضی از vertex ها به هیچ edge وصل نشده اند و ما باید با استفاده از ابزار connect ، edge های جدید بوجود آوریم و سپس با استفاده از ابزار cut خطوط (edge) رو به vertex ها وصل کنیم.(مطابق شکل عمل کنید).

RIM80 RIM81 RIM82 RIM83

مطالعه بیشتر