آموزش vray sun

حالت شب
حالت شب

پارامتر turbidity :

این پارامتر میزان ذره های گرد و غبار رو در هوا تعیین می کنه.هرچه مقدار این پارامتر بیشتر باشد ، رنگ خورشید و آسمان به سمت زرد تمایل پیدا می کند اما هرچه این مقدار کمتر باشد آسمانی تمیز تر را خواهید داشت.

در شکل های زیر تنظیمات به این صورت است :

Enabled روشن شده است, shadow subdivide بر روی ۸ , intensity multiplier روی ۰٫۰۱ ,  size multiplier روی ۱  تنظیم شده اند.

vraysun05

پارامتر intensity multiplier :

تنظیمات شکل های زیر : enabled روشن است , turbidity روی ۳  , shadow subdivision روی ۸وsubdivisionerمتر بیشتر باشد ، رنگ خورشید و آسمان به سمت زرد تمایل پیدا می کند اما هرچه این مقدار کمتر باشد آسمانی تمیز تر , size multiplier روی ۱ قرار دارند.

vraysun06

نوع color mapping :

در شکل های زیر به خوبی می شه تفاوت بین انواع color mapping رو مشاهده کرد.

تنظیمات شکل های زیر : enabled روشن است , ارتفاع z روی ۸۰۰ , turbidity روی ۳    ,   shadow subdivision روی ۸ , intensity multiplier روی ۰٫۰۱  و size multiplier روی ۱ قرار دارد.

vraysun07

Ozone :

این پارامتر رنگ نور ساطع شده از خورشید را تعیین می کند.

تنظیمات شکل های زیر : enabled روشن است , turbidity روی۲  , shadow subdivision روی ۳۶ , intensity multiplier روی ۰٫۰۱ , size multiplier روی ۱۰ قرار دارد.

vraysun08

Shadow bias :

تنظیمات شکل های زیر : enabled روشن , turbidity روی ۲ , shadow subdivision روی ۳۶  , intensity multiplier روی ۰٫۰۱ و size multiplier هم روی ۱۰ قرار دارد.

vraysun09

منبع : vray.com

 

مطالعه بیشتر