آموزش making of wal-mart 2161

حالت شب
حالت شب

making of wal-mart 2161-03

برای uv کردن بیشتر قسمت ها از uvw map به همراه تکسچر tile استفاده کردم.برای کابین کامیون از نرم افزار uv layout استفاده کردم و من بهتون پیشنهاد می کنم که برای این جور object ها به سراغ این نرم افزار بروید چون نتیجه ی خوبی می ده.

 making of wal-mart 2161-04

مطالعه بیشتر